Over BBD
Over BBD
Bellen
Bellen
Mail ons
Mail ons

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BBD Bouwmanagement B.V.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met BBD Bouwmanagement B.V.. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wijst BBD Bouwmanagement B.V. uitdrukkelijk van de hand.
  2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door BBD Bouwmanagement B.V., met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
  3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
  4. BBD Bouwmanagement B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever heeft geleden dan wel zal lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BBD Bouwmanagement B.V. in de nakoming van haar verplichtingen uit de opdracht.
  5. Iedere aansprakelijkheid van BBD Bouwmanagement B.V., haar medewerkers en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met BBD Bouwmanagement B.V. de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de opdrachtsom met een maximum van € 100.000,–.
  6. In het geval BBD Bouwmanagement B.V. in het kader van de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt, is BBD Bouwmanagement B.V. voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. Opdrachtgever machtigt BBD Bouwmanagement B.V. hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
  7. BBD Bouwmanagement B.V. is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bedstanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
  8. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever aan BBD Bouwmanagement B.V. over het verschuldigde factuurbedrag vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd.
  9. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en BBD Bouwmanagement B.V. is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de rechtbank Almelo.

Deze algemene voorwaarden zijn op 14 december 2011 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo en zijn aldaar geregistreerd onder depotnummer: 532011.

Trotse partners

Onze opdrachtgevers

Forse upgrading poedercoatstraat Trioliet Oldenzaal 4
Nieuwbouw kantoorruimte en bedrijfshallen Hospital Logistics gestart
Bedrijfshuisvesting Orange Pharma B.V.
Interne verbouwing Cambridge HOK
Eurofins I Maser
Ropeblock
Gouden Ambacht 1
Noordendorp Transport 1
Richter Staalservice 1
Europastry 7
Euroma nijkerk 2
Euroma
heutink
CES
Benchmark
Nieuwbouw Beele Engineering 14
Revitalisering Neuteboom Coffeeroasters 7
Nieuwbouw Autoschade Nijland 7
harrie-arendsen
Trioliet
vredestein
Lurvink
Nieuwbouw Lienesch
Trumpf
Uzin Utz Haaksbergen 8
Nieuwbouw Bedrijfshal en kantoren Zeton 37
Bühler B.V. The Netherlands 7
kondor
Teckentrup 12
Nieuw bedrijfspand KAESER Compressoren 7
Othmar
demcon
gemeente-berkelland
Lienesch
ribru 1
fietz
Hoffmann Quality Tools BV 24